شرکت فراب کالا در راستای جلب اعتماد خریداران دستگاه تصفیه آب خود را متعهد نموده که از اطلاعات بازدیدکنندگان و خریداران کوشا عمل نماید و به حفظ حریم شخصی مشتریان در این شرکت بپردازد . لذا با حفظ حریم شخصی مشتریان هنگام خرید دستگاه تصفیه آب با رعایت موارد زیر می پردازد :
1. نگهداری از اطلاعات مشتریان در هنگام خرید دستگاه تصفیه آب از شرکت فراب کالا
2. عدم افشای اطلاعات خریداران به مجموعه های دیگر
3. انجام اقدامات امنیتی در راستای حفظ اطلاعات خریداران و عدم دسترسی آن برای سایرین